Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni glasnik RS , br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US, 55/2014 I 96/2015- dr. zakon), Zakona o poverenju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ 26/95) i Pravilnika o Međunarodnim vozačkim dozvolama (Sl. glasnik RS br. 49/2010) ( dalje: Pravilnik o MVD).

MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. MVD se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

MVD se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole

Uz zahtev za izdavanje MVD (Obrzac 1. Pravilnika o MVD) se prilaže dokumentacija propisana članom 3 Pravilnika o MVD , i to:

  • - važeće lične karte – na uvid
  • - važeće vozačke dozvole, na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole na uvid, kao i fotokopija te dozvole
  • - 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
  • - dokaz o uplati propisane naknade
  • - uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.

Pored navedene dokumentacije, lice koje podnosi zahtev za izdavanje MVD mora da priloži i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdavanje MVD u skladu sa Zkonom o republičkim administrativnim taksama ( Sl. Glasnik RS, br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni dinarski iznos, 55/2012 – usklađeni dinarski iznos, 93/2012, 47-2013, – usklađeni din. izn. 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. iznos 83/2015 – usklađeni dinarski iznos 61/2017), Tarifni broj 40

Kome se izdaje MVD

MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji, a strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

Rok važenja MVD

MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

Naknadno upisivanje nove kategorije

U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, potrebno je overiti predmetne kategorije na svim listovima u MVD -u.

Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire". U ovu rubriku se ne unose se nikakvi podaci prilikom izdavanja MVD, već ona služi da organ vlasti koji je poništio važenje MVD na svojoj teritoriji evidentira da MVD ne važi na toj teritoriji do određenog datuma, i to overi potpisom i pečatom.

VRH